අප ගැන

LED වීදි ලාම්පු සැකසීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව අපි විශේෂ ize වෙමු. නිෂ්පාදන විලාසය සම්පුර්ණයි, ගුණාත්මකභාවය ස්ථාවරයි, මිල සාධාරණයි, එය නාගරික හා ග්‍රාමීය මාර්ග ආලෝකකරණයේ ආලෝකකරණ ව්‍යාපෘතියේ පිහිටා ඇත. අපගේ සටන් පා gan ය වන්නේ "මාතෘ භූමිය ගොඩනැගීම, මම එය කරමි! බලාපොරොත්තුව ආලෝකවත් කරන්න, අනාගතය ගැන සිහින දකින්න" සහ කෘත itude තාව තේරුම් ගන්නා, සිහින දකින, තරුණ හා ජවසම්පන්න ආලෝකකරණ ව්‍යවසාය කණ්ඩායමක් වන්න. ...

සීමාසහිත ෂෙන්ෂෙන් ඩයන් ලයිටින් ඇන්ඩ් ලයිටිං සමාගම.

Global Site: